jamun ko rukh_charity showOn 14th July 2012, Gari Khana Deu! Campaign Secretariat showcased a play ‘Jamun ko Rukh’.